پنجشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۹

درس پژوهی

درواقع،سازمان یادگیرنده،مجموعه ای از افراد است که بطور مستمر ظرفیت خود را برای خلق شیوه هایی که سازمان را به اهداف خود نزدیک می کند،بالا میبرند.

اگرچه درسازمان های یادگیرنده،روش های یادگیری قدیمی به یکباره کنار گذاشته نمی شوند،ولی تغییر در روشهای یادگیری الزامی است.

سالهاست یکی از شیوه های یادگیری وتوسعة حرفه ای معلمان،قراردادن آنها در موقعیت هایی است که بتوانند یادبگیرند.کلاس آموزش ضمن خدمت،نمونه ای ازاین روش هاست که می تواند به صورت شرکت در کلاس فیزیکی وواقعی یا خودآموزی اتفاق بیفتد.

امروزه ایجاد تنوع در شیوه های یادگیری کارکنان مدارس،روزنه های جدیدی را در یادگیرندگی سازمان های آموزشی پدید آورده است. می گویند تنوع شیوه ها گسترده بودن تعداد آنها و مبتنی بودن هریک بر علاقه ها، سبک های یادگیری و ویژگی های شخصیتی کارکنان هر سازمان،می تواند مارا امیدوار سازد که از هر روش،ره توشه ای بگیریم وبا حاصل جمع اثرگذاری روش ها به سرمنزل مقصود که همان مدرسة بهبودیافته،غنی شده ویادگیرنده است نایل شویم.

درست به همین دلیل است که اکنون از درس پژوهی به مثابه فرایندی برای تغییر مدرسه به سازمان یادگیرنده نام میبرند.درس پژوهی الگویی از عمل حرفه ای،که پتانسیل تغییر فرهنگ ومحیط مدارس را دارد ودر ایجاد یادگیری ساختاری استفاده می شود.

درس پژوهی،نوعی پژوهش مشارکتی است که فرصتی فراهم می آورد تا معلمان به تبادل تجربه،برنامه ریزی گروهی،یادگیری مشارکتی،بحث های حرفه ای و بازاندیشی بپردازند.این فعالیتها به معلمان امکان می دهد به صورت حرفه ای درروابط خود با دانش آموزان وفعالیتهای کلاس درس درگیر شوند وبر یادگیری درحین عمل،بهبود محیط کلاس و ارتقای کیفی فعالیتهای یادگیری متمرکز شوند.(آموزش ابتدایی 1389)

(کتاب هدایت درس پژوهی)

گروههای درس پژوهی بررسی می کنند که چگونه دانش آموزان یادمی گیرند و تدریس چه چیزی به تجارب یادگیری آنها می افزاید. تحقیقات آنها منجر به آگاهی درخصوص این موضوع می شود که چه انگیزه وعلایقی در دانش آموزان باعث تداوم حضور ویادگیری آنها در کلاس درس می گردددراین روش،معلمان طرح درس و اهداف بلندمدت وگسترده ای را جهت هدایت چرخه درس پژوهی مشخص کرده وزمانی را جهت بررسی اصول مناسب یادگیری گذرانده و نسبت به طراحی درس با استفاده از تجارب شخصی خود ومشاهده راهبردهای دیگر معلمان اقدام می کنند.

زمانی که طرح درس کامل شد معلمان درحضور یکدیگر درس را تدریس می کنند.

مشاهده کنندگان درخصوص آنچه که معلمان ودانش آموزان انجام داده وگفته اند به جمع آوری شواهد             می پردازند و تغییراتی رادر طرح درس اولیه انجام می دهند وتدریسهای خود را تجدیدنظر می کنند،بهبود می بخشند وازاین طریق،بر یادگیری سازمانی تأکید می کنند.

گروه درس پژوهی،طرح درسی را به ثبت رسانده اند که خودآن را ایجاد و رشد داده اند.معلمان گزارشات مربوط به این اثر را منتشر کرده که بازتاب ها و خلاصة مباحث گروه را دربرمی گیرند.

گزارشات درس پژوهی،بخش مهمی از فرایند هستند.معلمان از دانشی که به دست آمده استفاده می کنند ودر مسیر نقد و توسعة آن کوشش می نمایند.نتایج حاصل از طرح درس و فرایند آن،تلاشهای معلمان برای توسعه و پیشرفت کاری را در آینده شکل می دهد.(هدایت درس پژوهی ـ ساکی ـ مدنی)

علاوه بر درس پژوهی،گردشگری مدرسه ای هم می تواند در یادگیرندگی هر مدرسه مؤثر باشد.اساس مدرسة یادگیرنده این است که ما بدانیم و قبول کنیم خیلی چیزها را نمی دانیم،خیلی از روشهایمان غلط است وتارسیدن به بهبود مطلق،راه درازی را پیش رو داریم که روشهایمان درمیان خودمان ویا مدرسه های دیگر است.

مدرسه،سازمانی یادگیرنده است ودر تبلور یادگیرندگی آن،همة عوامل،از مدیر و کارکنان و معلم گرفته تا اولیاء و دانش آموزان نقش دارند.( آموزش ابتدایی 1389)

نوشته شده توسط در 20:37 |  لینک ثابت   •